25 02 2016 438674 شناسه:

نظر به محدوديت ظرفيت توليد، پالايش و عرضه گاز طبيعي و مصرف بي رويه انرژي بخصوص گاز طبيعي در فصل زمستان توسط برخي از مشتركين محترم كه نهايتاً منجر به تعدّي به حقوق عمومي و سلب امكان بهره‌مندي عادلانه مجموعه مشتركين از نعمت خدادادي گاز طبيعي، بروز مشكل در گازرساني به برخي از نقاط كشور و نيز ايجاد وابستگي به خارج در واردات بيشتر گاز به دليل اهمال در مصرف توسط بخشي از مشتركين مي‌گردد، ازاين‌رو از محضر مبارك استدعا دارد نظر شريف را در ارتباط با وظيفه مؤمنين به ويژه مقلدين آن حضرت در خصوص اجتناب از اسراف و رعايت اصول ايمني مصرف بهينه گاز طبيعي مرقوم فرمايند.

  1. تعدّي به حقوق عمومي و تضييع اموال در كيفيت توليد، توزيع و مانند آن جايز نيست.
  2. اسراف در مصرف گاز و غير آن جايز نيست.  28/1/88 

دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات