آيا حكم عدم قصاص پدر به لحاظ قتل عمد فرزند در تمامي موارد و با هر انگيزه‌اي به صورت مطلق جاري است؟ يا در موارد خاص و استثنايي قصاص از پدر ساقط است؟

1ـ يكي از شرايط قصاص اين است كه قاتل, پدر مقتول نباشد.

2ـ بر پدر كه قاتل فرزند خود شد, واجب است ديه بپردازد.

3ـ ديه مقتول به ساير ورثه مي‌رسد و پدر از آن ارث نمي‌برد.

4ـ قتل از گناهان بزرگ است و پدر كه قاتل شد گذشته از ديه, تعزير مي‌شود.

5ـ در هيچ موردي بدون اذن حكومت اسلامي و قانون رسمي نظام ديني كسي حق ندارد ديگري را بكشد. جوادي آملي 31/1/95


دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات