19 04 2016 434730 شناسه:

انحصار وراثت مربوط به مرحوم شدن پدري كه ورثه او عبارتند از: زوجه, مادر و فرزندان به شرح زير است:

دارايي آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و ديوني كه بر تركه تعلق مي‌گيرد يك هشتم از اموال منقول و قيمت ابنيه و اشجار سهم همسر دائمي متوفي و مابقي به نسبت يك ششم سهم مادر و مابقي به نسبت سهم پسر دو برابر سهم دختر به اولاد متوفي تعلق دارد.

آيا شرعاً صحيح است؟

1ـ ديون متوفّا اعم از حقّ الله مانند نماز و روزه قضا, خمس و زكات از اصل مال خارج مي‌شود. 2ـ ثلث متوفّي در صورت وصيّت و تعيين مصرف خاص از اصل مال خارج مي‌شود.

3ـ در قيمت نهادن بنا و درخت طوري محاسبه شود كه حق‌الأرض محسوب نشود يعني ارزش بنا و درخت در صورتي كه رايگان روي زمين باشد معلوم شود. 4ـ سهم ساير ورثه برابر آنچه مرقوم شد توزيع شود.  اميد غفران 1/2/95 جوادي آملي


دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات