نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

تعزير تارك حجاب

آيا حاكم شرع مي‌تواند زناني را كه در اجتماع يا انظار عمومي موي سرشان پيداست؛ يا زناني كه لباسي به تن دارند كه برجستگي‌هاي بدن را نشان مي‌دهد؛ يا زناني كه پوشش نا مناسب دارند؛ يا زناني كه آرايش كرده باشند؛ كيفر نمايد؟ اگر پاسخ مثبت است بنا به چه ادله فقهي زنان مورد سؤال را حاكم شرع مي‌تواند كيفر نمايد؟

1. حكومت اسلامي براي افرادي كه عمداً احكام شرعي را ترك مي‌كنند حدّ يا تعزير قرار داده است.

2. تعليم احكام، تنبّه دادن غافل، موعظت و ارشاد سپس امر به معروف و نهي از منكر بايد رعايت شود.

3. اجراي حدّ يا تعزير نبايد مزاحم با حكم شرعي مهمّ يا اهمّ باشد. 23/12/86