25 02 2016 426672 شناسه:

اينجانب ضمانت شخصي‌ را در بانك به مبلغ شصت و سه ميليون تومان به عهده گرفتم و سند خانه خويش را در بانك به رهن گذاشته‌ام و اكنون شخص وام گيرنده متواري‌ شده است و حقير چون نياز به سندِ مرهون دارم، حاضر به پرداخت مبلغ به بانك مي‌باشم، لطفاً راه حل شرعي را
بيان فرماييد.

1. راهن طبق تعهّد متقابل با بانك (مرتهن) عمل كند.

2. بعد از پرداختِ وام، ملك مرهون آزاد مي‌شود.

3. ضامن تمام آنچه را پرداخته، از بدهكار اصلي‌ مي‌گيرد.  ٦/٢/١٣٨٢

 

مالكي مغازه خود را به مدت سه سال با اخذ مبلغي به عنوان سرقفلي از مستأجر به وي اجاره مي‌دهد. بيست روز پس از عقد اجاره مذكور، مالك با كتمان اينكه مبلغي به عنوان سرقفلي دريافت كرده و با بيان اينكه مغازه صرفاً در اجاره مستأجر است؛ مغازه ياد شده را به شخص ديگري مي‌فروشد و تمامي ثمن آن را دريافت و متعهد مي‌شود ظرف چهار ماه رضايت مستأجرين را اخذ و مغازه را تخليه شده تحويل خريدار نمايد. فروشنده به تعهد خود عمل نمي‌كند تا اينكه پس از انقضاء مدت اجاره مغازه تخليه و تحويل خريدار مي‌شود.

مرقوم فرماييد مستأجر براي دريافت مبلغ سرقفلي خود به كدام يك از مالكين مي‌تواند مراجعه نمايد مالك اوليه (فروشنده) كه مغازه را به مستأجر اجاره داده و وجهي از بابت سرقفلي از وي دريافت كرده و يا اينكه به مالك جديد (خريدار) كه از سرقفلي مستأجر بي‌خبر بوده است؟

1. فروش ملكي كه در اجاره است جايز است. اگر خريدار آگاهي نسبت به اجاره نداشت حق فسخ بيع را دارد.

2. مستأجري كه سرقفلي داد نسبت به عين ملك صاحب حق مي‌شود نه صاحب ملك.

3. هر چند مالك اوّل تخلف كرد ولي حق مستأجر به خود ملك مورد اجاره تعلّق مي‌گيرد.

4. تصرف خريدار در ملك مزبور قبل از اداي حق مستأجر جايز نيست.

5. ضمان اصلي به عهده مالك اول يعني فروشنده و غاصب اصلي است. 7/11/87


دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات