25 02 2016 438690 شناسه:

خانمي كه داراي حملي مي‌باشد و نسبت به آوردن لقمه حرام توسط شوهر به خانه قطع دارد اين خانم چه شيوه‌اي را در پيش گيرد تا اين نوزاد در رَحِم از اين قضيه صدمه نبيند؛ يا حداقل ضرر كمتري به او وارد شود؟

1. در صورت قطع به حرام بودن عين مال استفاده از آن جايز نيست.

2. در صورت ضرورت به مقدار لازم استفاده كند؛ نه بيش از آن.

3. عوض آن را به مالك اصلي دهد.

4. در صورت ندانستن يا دسترسي نداشتن به مالك اصلي، از طرف او صدقه دهد. 27/8/86


دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات