25 02 2016 438706 شناسه:

در خصوص گوشت عقيقه برادر و خواهر نسبت به يكديگر و فرزندان نسبت به پدر و مادر آيا هر يك از اينان مي‌توانند از گوشت عقيقه ديگري مصرف كنند و همچنين زن مي‌تواند از گوشت عقيقه پسر شوهرش بخورد چنان‌كه برخي از فقها اين موارد مصرف را مكروه دانستند؟

آنچه در عقيقه مستحب است آن است كه ران و كتف گوسفند را به قابله بدهند و اگر قابله نداشته باشد، آن را به مادر بدهند تا صدقه دهد و بقيه را به صورت مطبوخ يا غيرمطبوخ به مؤمنان بدهند.


دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات