برخي از احكام بانوان در طواف
  رؤيت دم اگر حائض بعد از عادت غسل كند و اعمال را انجام دهد و بعد از اتمام روز دهم، مجدّدا خون ببيند، محكوم به استحاضه است.   و اگر از روز دهم نگذشته باشد محكوم به حيض است و در وسعت وقت بايد طواف و نماز را اعاده كند؛ و...