نماز طواف
     1 ـ زمان نماز مبادرت به نماز طواف واجب است؛   فاصله انداختن بين طواف و نماز طواف اگر عرفاً، نماز به طواف نسبت پيدا نكند بايد طواف را اعاده كند ولي اگر تأخير در حدّ فوت موالات عرفي بين نماز و طواف...