قصد ترك محرمات
  قصد ترك محرّمات در حال محرم شدن لازم نيست، ولي با قصد انجام محرّماتي كه عمره يا حج را باطل مي‏كند، احرام باطل بلكه غير ممكن است.
احرام
    1 ـ قصد ترك محرّمات قصد ترك محرّمات در حال محرم شدن لازم نيست، ولي با قصد انجام محرّماتي كه عمره يا حج را باطل مي‏كند، احرام باطل بلكه غير ممكن است.      2 ـ مكان احرام   محل احرام حج ...