احكام بين عمره و حج
  خروج از مكه بعد از عمره تمتّع   بنابر احتياط نبايد خارج شود، مگر در صورت حاجت و با احرام حج .   سر تراشيدن بين عمره تمتع و حج جايز است مگر آن‏كه تراشيدن سر در حج براي كسي واجب باشد و زمينه آن با تراشيدن [پيش...