بيتوته در منيٰ
بيتوته در منا   محاسبه نيمه‏ شب شرعي از غروب تا طلوع فجر.   اكتفاي به بيتوته نيمه دوم شب جايز است . كوچ كردن زنها پس از نيمه شب از مشعر به منا زن‌ها كه كوچ كردن در روز براي آنان دشوار است مي‌توانند بعد از...