محدوده طواف
  1 ـ محدوده طواف حد مطاف در حال ازدحام و اتصال طواف کنندگان، طواف در بيرون مقام و دورتر از اين حد [محدوده کعبه و مقام] هم صحيح است.   طواف از طبقه دوّم براي معذورين در صورت عدم امكان طواف در طبقه اول، با رعايتِ الأقرب...