احكام حلق و تقصير
حلق در سفر اول براي مردان به احتياط واجب بايد حلق كند .   حلق و تقصير در شب بنابر احتياط واجب در روز باشد؛  و اگر در روز عيد ترك نمود، روز يازدهم بايد حلق كند؛   تأخير حلق از روز عيد زمان آن بنابر احتياط...
ترتيب بين اعمال پنج‏گانه مكه
  اگر كسي در اعمال مكه، طواف زيارت او باطل باشد آيا بايد سعي و طواف نساء را اعاده نمايد؟ بايد سعي و طواف نساء و نماز آن را هم اعاده نمايد.