احكام قرباني
تقسيم قرباني بنابر احتياط مستحب تثليث نمايد .   ذبح در شب بنابر احوط در شب يازدهم جايز نيست و اگر در روز دهم ذبح نكرد، روز يازدهم كافي است .   تأخير ذبح از روز عيد بنابر احتياط مستحب تأخير نيندازد؛ و مي‏تواند...