احكام رمي
رمي جمره جديد اگر مكان سابق معلوم نيست و با سؤال نيز معلوم نشود، اشكال ندارد.   رمي جمرات از طبقه دوم جايز و كافي است .   كساني كه مي‏توانند جمره عقبه را در شب رمي نمايند زنان و كساني كه از رمي در روز عذر...