احكام سعي
          1 ـ مكان سعي سعي از مسعاي جديد سعي در مسعاي جديد مجزي است، چون بين دو كوه صفا و مروه است.   سعي در طبقه زيرزميني سعي در طبقه زيرزميني با توجه به اين‏كه بين كوه صفا و...
احكام بين عمره و حج
  خروج از مكه بعد از عمره تمتّع   بنابر احتياط نبايد خارج شود، مگر در صورت حاجت و با احرام حج .   سر تراشيدن بين عمره تمتع و حج جايز است مگر آن‏كه تراشيدن سر در حج براي كسي واجب باشد و زمينه آن با تراشيدن [پيش...