احكام طواف نساء
تقديم طواف نساء بر تقصير در عمره مفرده انجام طواف نساء قبل از تقصير، موجب بطلان عمره نمي‏شود، ولي بايد بعد از تقصير، در صورتي که تقديم تقصير براي ضرورت نبوده است؛ طواف نساء اعاده شود و بدون آن، حرمت نساء باقي است.   اكتفا به يك...
ترتيب بين اعمال پنج‏گانه مكه
  اگر كسي در اعمال مكه، طواف زيارت او باطل باشد آيا بايد سعي و طواف نساء را اعاده نمايد؟ بايد سعي و طواف نساء و نماز آن را هم اعاده نمايد.
بيتوته در منيٰ
بيتوته در منا   محاسبه نيمه‏ شب شرعي از غروب تا طلوع فجر.   اكتفاي به بيتوته نيمه دوم شب جايز است . كوچ كردن زنها پس از نيمه شب از مشعر به منا زن‌ها كه كوچ كردن در روز براي آنان دشوار است مي‌توانند بعد از...
احرام كودكان
محرم نمودن كودك غير مميز، توسط وليً او مستحب است؛ به‏اين گونه كه به او لباس احرام بپوشاند؛ و نيت كند كه «اين طفل را محرم مي‏كنم براي حج»، يا «اين طفل را مُعْتَمِرْ مي‏كنم به عمره تمتع»؛ و اگر ممكن باشد، تلبيه را به او تلقين كند، و گرنه خودش به جاي...
احكام تقليد
تقليـــد بقا با اعلميّت ميت لازم است به فتواي او باقي بماند .   رجوع به حيّ اعلم از ميّت واجب است.   تساوي يا شك در اعلميّت حي و ميت  در هر دو فرض، رجوع به حي جايز است.   رجوع در احتياط واجب...
نمایش 21 - 25 از 28 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 6