استطاعت طريقي و زماني
  «10.» ثبت نام چند ساله و در نوبت قرار گرفتن (براي كسي كه حج بر او مستقر نشده) ثبت نام براي کسي که هنوز حج بر او مستقر نشد واجب نيست مگر آنکه اطمينان به حصول داشته باشد .
شرايط نايب
  در نايب، اموري، شرط است:      1 ـ بلوغ؛      2 ـ عقل؛      3 ـ ايمان ؛      4 ـ وثوق و اطمينان ؛ اطمينان داشته باشد که نائب حج را...
قصد ترك محرمات
  قصد ترك محرّمات در حال محرم شدن لازم نيست، ولي با قصد انجام محرّماتي كه عمره يا حج را باطل مي‏كند، احرام باطل بلكه غير ممكن است.
احرام
    1 ـ قصد ترك محرّمات قصد ترك محرّمات در حال محرم شدن لازم نيست، ولي با قصد انجام محرّماتي كه عمره يا حج را باطل مي‏كند، احرام باطل بلكه غير ممكن است.      2 ـ مكان احرام   محل احرام حج ...
محدوده طواف
  1 ـ محدوده طواف حد مطاف در حال ازدحام و اتصال طواف کنندگان، طواف در بيرون مقام و دورتر از اين حد [محدوده کعبه و مقام] هم صحيح است.   طواف از طبقه دوّم براي معذورين در صورت عدم امكان طواف در طبقه اول، با رعايتِ الأقرب...
نمایش 6 - 10 از 28 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 6