آرشیو دروس تفسیر
تفسیر سوره ماعون (1399/01/20)
تفسیر سوره ماعون (1399/01/20)
سوره مبارکه «ماعون» آیات 1 تا 7
دروس تفسیر