آرشیو دروس تفسیر
تفسیر سوره قریش (1399/01/19)
تفسیر سوره قریش (1399/01/19)
سوره مبارکه «قریش» آیات 1 تا 4
دروس تفسیر