آرشیو دروس تفسیر
تفسیر سوره عصر (1399/01/16)
تفسیر سوره عصر (1399/01/16)
سوره مبارکه «عصر» آیات 1 تا 3
دروس تفسیر