آرشیو دروس تفسیر
تفسیر سوره تکاثر (1399/01/14)
تفسیر سوره تکاثر (1399/01/14)
سوره مبارکه «تکاثر» آیات 1 تا 8
دروس تفسیر