آرشیو دروس تفسیر
تفسیر سوره علق جلسه 4 (1399/01/03)
تفسیر سوره علق جلسه 4 (1399/01/03)
سوره مبارک «علق» آیات 1 تا 19
تفسیر سوره علق جلسه 3 (1399/01/02)
تفسیر سوره علق جلسه 3 (1399/01/02)
سوره مبارک «علق» آیات 1 تا 19
تفسیر سوره علق جلسه 2 (1399/01/01)
تفسیر سوره علق جلسه 2 (1399/01/01)
سوره مبارک «علق» آیات 1 تا 19
تفسیر سوره علق جلسه 1 (1398/12/29)
تفسیر سوره علق جلسه 1 (1398/12/29)
سوره مبارک «علق» آیات 1 تا 19
دروس تفسیر