آرشیو دروس تفسیر
تفسیر سوره لیل جلسه 3 (1398/12/21)
تفسیر سوره لیل جلسه 3 (1398/12/21)
سوره مبارک «لیل» آیات 1 تا 21
تفسیر سوره لیل جلسه 2 (1398/12/20)
تفسیر سوره لیل جلسه 2 (1398/12/20)
سوره مبارک «لیل» آیات 1 تا 21
تفسیر سوره لیل جلسه 1 (1398/12/20)
تفسیر سوره لیل جلسه 1 (1398/12/20)
سوره مبارک «لیل» آیات 1 تا 21
دروس تفسیر