آرشیو دروس تفسیر
تفسیر سوره فجر جلسه 6 (1398/12/12)
تفسیر سوره فجر جلسه 6 (1398/12/12)
سوره مبارک «فجر» آیات 17 تا 30
تفسیر سوره فجر جلسه 5 (1398/11/30)
تفسیر سوره فجر جلسه 5 (1398/11/30)
سوره مبارک «فجر» آیات 15 تا 30
تفسیر سوره فجر جلسه 4 (1398/11/29)
تفسیر سوره فجر جلسه 4 (1398/11/29)
سوره مبارک «فجر» آیات 15 تا 30
تفسیر سوره فجر جلسه 3 (1398/11/28)
تفسیر سوره فجر جلسه 3 (1398/11/28)
سوره مبارک «فجر» آیات 1 تا 20
تفسیر سوره فجر جلسه 2 (1398/11/27)
تفسیر سوره فجر جلسه 2 (1398/11/27)
سوره مبارک «فجر» آیات 1 تا 17
تفسیر سوره فجر جلسه 1 (1398/11/23)
تفسیر سوره فجر جلسه 1 (1398/11/23)
سوره مبارک «فجر» آیات 1 تا 23
دروس تفسیر