آرشیو دروس تفسیر
تفسیر سوره بروج جلسه 4 (1398/10/28)
تفسیر سوره بروج جلسه 4 (1398/10/28)
سوره مبارک «بروج» آیات 10 تا 22
تفسیر سوره بروج جلسه 3 (1398/10/25)
تفسیر سوره بروج جلسه 3 (1398/10/25)
سوره مبارک «بروج» آیات 1 تا 22
تفسیر سوره بروج جلسه 2 (1398/10/24)
تفسیر سوره بروج جلسه 2 (1398/10/24)
سوره مبارک «بروج» آیات 1 تا 11
تفسیر سوره بروج جلسه 1 (1398/10/23)
تفسیر سوره بروج جلسه 1 (1398/10/23)
سوره مبارک «بروج» آیات 1 تا 9
دروس تفسیر