آرشیو دروس تفسیر
تفسیر سوره انشقاق جلسه 4 (1398/10/22)
تفسیر سوره انشقاق جلسه 4 (1398/10/22)
سوره مبارک «انشقاق» آیات 16 تا 25
تفسیر سوره انشقاق جلسه 3 (1398/10/18)
تفسیر سوره انشقاق جلسه 3 (1398/10/18)
سوره مبارک «انشقاق» آیات 10 تا 23
تفسیر سوره انشقاق جلسه 2 (1398/10/17)
تفسیر سوره انشقاق جلسه 2 (1398/10/17)
سوره مبارک «انشقاق» آیات 1 تا 15
تفسیر سوره انشقاق جلسه 1 (1398/10/15)
تفسیر سوره انشقاق جلسه 1 (1398/10/15)
سوره مبارک «انشقاق» آیات 1 تا 15
دروس تفسیر