آرشیو دروس تفسیر
تفسیر سوره مطفّفِین جلسه 6 (1398/10/11)
تفسیر سوره مطفّفِین جلسه 6 (1398/10/11)
سوره مبارک «مطفّفِین» آیات 22 تا 36
تفسیر سوره مطفّفِین جلسه 5 (1398/10/10)
تفسیر سوره مطفّفِین جلسه 5 (1398/10/10)
سوره مبارک «مطفّفِین» آیات 7 تا 26
تفسیر سوره مطفّفِین جلسه 4 (1398/10/09)
تفسیر سوره مطفّفِین جلسه 4 (1398/10/09)
سوره مبارک «مطفّفِین» آیات 7 تا 18
تفسیر سوره مطفّفِین جلسه 3 (1398/10/08)
تفسیر سوره مطفّفِین جلسه 3 (1398/10/08)
سوره مبارک «مطفّفِین» آیات 1 تا 17
تفسیر سوره مطفّفِین جلسه 2 (1398/10/07)
تفسیر سوره مطفّفِین جلسه 2 (1398/10/07)
سوره مبارک «مطفّفِین» آیات 1 تا 17
تفسیر سوره مطفّفِین جلسه 1 (1398/10/04)
تفسیر سوره مطفّفِین جلسه 1 (1398/10/04)
سوره مبارک «مطفّفِین» آیات 1 تا 11
دروس تفسیر