آرشیو دروس تفسیر
تفسیر سوره انفطار جلسه 4 (1398/10/03)
تفسیر سوره انفطار جلسه 4 (1398/10/03)
سوره مبارک «انفطار» آیات آیات 6 تا 19
تفسیر سوره انفطار جلسه 3 (1398/10/02)
تفسیر سوره انفطار جلسه 3 (1398/10/02)
سوره مبارک «انفطار» آیات آیات 6 تا 19
تفسیر سوره انفطار جلسه 2 (1398/10/01)
تفسیر سوره انفطار جلسه 2 (1398/10/01)
سوره مبارک «انفطار» آیات آیات 1 تا 12
تفسیر سوره انفطار جلسه 1 (1398/09/30)
تفسیر سوره انفطار جلسه 1 (1398/09/30)
سوره مبارک «انفطار» آیات آیات 1 تا 12
دروس تفسیر