آرشیو دروس تفسیر
تفسیر سوره قیامة جلسه 5 (1398/02/11)
تفسیر سوره قیامة جلسه 5 (1398/02/11)
سوره مبارکه «قیامة»، آیات 16 تا 40
تفسیر سوره قیامة جلسه 4 (1398/02/10)
تفسیر سوره قیامة جلسه 4 (1398/02/10)
سوره مبارکه «قیامة»، آیات 20 تا 40
تفسیر سوره قیامة جلسه 3 (1398/02/09)
تفسیر سوره قیامة جلسه 3 (1398/02/09)
سوره مبارکه «قیامة»، آیات 1 تا 25
تفسیر سوره قیامة جلسه 2 (1398/02/08)
تفسیر سوره قیامة جلسه 2 (1398/02/08)
سوره مبارکه «قیامة»، آیات 1 تا 15
تفسیر سوره قیامة جلسه 1 (1398/02/07)
تفسیر سوره قیامة جلسه 1 (1398/02/07)
سوره مبارکه «قیامة»، آیات 1 تا 13
دروس تفسیر