آرشیو دروس تفسیر
تفسیر سوره مدثر جلسه 6 (1398/02/04)
تفسیر سوره مدثر جلسه 6 (1398/02/04)
سوره مبارکه «مدثر»، آیات 32 تا 56
تفسیر سوره مدثر جلسه 5 (1398/02/03)
تفسیر سوره مدثر جلسه 5 (1398/02/03)
سوره مبارکه «مدثر»، آیات 31 تا 47
تفسیر سوره مدثر جلسه 4 (1398/02/02)
تفسیر سوره مدثر جلسه 4 (1398/02/02)
سوره مبارکه «مدثر»، آیات 11 تا 31
تفسیر سوره مدثر جلسه 3 (1398/01/31)
تفسیر سوره مدثر جلسه 3 (1398/01/31)
سوره مبارکه «مدثر»، آیات 11 تا 31
تفسیر سوره مدثر جلسه 2 (1398/01/28)
تفسیر سوره مدثر جلسه 2 (1398/01/28)
سوره مبارکه «مدثر»، آیات 1 تا 25
تفسیر سوره مدثر جلسه 1 (1398/01/27)
تفسیر سوره مدثر جلسه 1 (1398/01/27)
سوره مبارکه «مدثر»، آیات 1 تا 7
دروس تفسیر