آرشیو دروس تفسیر
تفسیر سوره ممتحنه جلسه 08 (1396/12/16)
تفسیر سوره ممتحنه جلسه 08 (1396/12/16)
تفسیر سوره مبارکه ممتحنه آیات 10 تا 13
تفسیر سوره ممتحنه جلسه 07 (1396/12/15)
تفسیر سوره ممتحنه جلسه 07 (1396/12/15)
تفسیر سوره مبارکه ممتحنه آیات 10 تا 13
تفسیر سوره ممتحنه جلسه 06 (1396/12/14)
تفسیر سوره ممتحنه جلسه 06 (1396/12/14)
تفسیر سوره مبارکه ممتحنه آیات 8 تا 11
تفسیر سوره ممتحنه جلسه 05 (1396/12/13 )
تفسیر سوره ممتحنه جلسه 05 (1396/12/13 )
تفسیر سوره مبارکه ممتحنه آیات 5 تا 9
تفسیر سوره ممتحنه جلسه 04 (1396/12/12)
تفسیر سوره ممتحنه جلسه 04 (1396/12/12)
تفسیر سوره مبارکه ممتحنه آیات 4 تا 9
تفسیر سوره ممتحنه جلسه 03 (1396/12/09)
تفسیر سوره ممتحنه جلسه 03 (1396/12/09)
تفسیر سوره مبارکه ممتحنه آیات 1 تا 5
تفسیر سوره ممتحنه جلسه 02 (1396/12/08)
تفسیر سوره ممتحنه جلسه 02 (1396/12/08)
تفسیر سوره مبارکه ممتحنه آیات 1 تا 4
تفسیر سوره ممتحنه جلسه 01 (1396/12/07)
تفسیر سوره ممتحنه جلسه 01 (1396/12/07)
تفسیر سوره مبارکه ممتحنه آیات 1 تا 3
دروس تفسیر