دروس تفسیر
تفسير سوره ناس (1399/01/29)
سوره مبارکه «ناس» آیات 1 تا 6