دروس تفسیر
تفسیر سوره مسد (1399/01/25)
سوره مبارکه «مسد» آیات 1 تا 5