دروس تفسیر
تفسیر سوره نصر جلسه 2 (1399/01/24)
سوره مبارکه «نصر» آیات 1 تا 3
تفسیر سوره نصر جلسه 1 (1399/01/23)
سوره مبارکه «نصر» آیات 1 تا 3