دروس تفسیر
تفسیر سوره قدر جلسه 3 (1399/01/06)
سوره مبارکه «قدر» آیات 1 تا 5
تفسیر سوره قدر جلسه 2 (1399/01/05)
سوره مبارک «قدر» آیات 1 تا 5
تفسیر سوره قدر جلسه 1 (1399/01/04)
سوره مبارک «قدر» آیات 1 تا 5