دروس تفسیر
تفسير سوره انشراح جلسه 3 (1398/12/26)
سوره مبارک «انشراح» آیات 1 تا 8
تفسير سوره انشراح جلسه 2 (1398/12/25)
سوره مبارک «انشراح» آیات 1 تا 8
تفسير سوره انشراح جلسه 1 (1398/12/24)
سوره مبارک «انشراح» آیات 1 تا 8