دروس تفسیر
تفسير سوره ضحی جلسه 3 (1398/12/23)
سوره مبارک «ضحی» آیات 1 تا 11
تفسير سوره ضحی جلسه 2 (1398/12/22)
سوره مبارک «ضحی» آیات 1 تا 11
تفسير سوره ضحی جلسه 1 (1398/12/22)
سوره مبارک «ضحی» آیات 1 تا 11