دروس تفسیر
تفسیر سوره اعلی جلسه 5 (1398/11/14)
سوره مبارک «اعلی» آیات 1 تا 19
تفسیر سوره اعلی جلسه 4 (1398/11/13)
سوره مبارک «اعلی» آیات 1 تا 19
تفسیر سوره اعلی جلسه 3 (1398/11/12)
سوره مبارک «اعلی» آیات 1 تا 19
تفسیر سوره اعلی جلسه 2 (1398/11/06)
سوره مبارک «اعلی» آیات 1 تا 13
تفسیر سوره اعلی جلسه 1 (1398/11/05)
سوره مبارک «اعلی» آیات 1 تا 13