دروس تفسیر
تفسير سوره انشقاق جلسه 4 (1398/10/22)
سوره مبارک «انشقاق» آیات 16 تا 25
تفسير سوره انشقاق جلسه 3 (1398/10/18)
سوره مبارک «انشقاق» آیات 10 تا 23
تفسير سوره انشقاق جلسه 2 (1398/10/17)
سوره مبارک «انشقاق» آیات 1 تا 15
تفسير سوره انشقاق جلسه 1 (1398/10/15)
سوره مبارک «انشقاق» آیات 1 تا 15