تفسير سوره قلم جلسه 7 (1397/09/22)
سوره مبارکه «قلم»، آیات 17 تا 36
تفسير سوره قلم جلسه 6 (1397/09/21)
سوره مبارکه «قلم»، آیات 15 تا 33
تفسير سوره قلم جلسه 5 (1397/09/20)
سوره مبارکه «قلم»، آیات 16 تا 33
تفسير سوره قلم جلسه 4 (1397/09/19)
سوره مبارکه «قلم»، آیات 1 تا 15
تفسير سوره قلم جلسه 3 (1397/09/18)
سوره مبارکه «قلم»، آیات 1 تا 15
تفسير سوره قلم جلسه 2 (1397/09/17)
سوره مبارکه «قلم»، آیات 1 تا 15
تفسير سوره قلم جلسه 1 (1397/09/14)
سوره مبارکه «قلم»، آیات 1 تا 6