دروس تفسیر
تفسير سوره تغابن جلسه 8 (1397/02/19)
تفسير سوره مباركه تغابن آيات 16 تا 18
تفسير سوره تغابن جلسه 7 (1397/02/18)
تفسير سوره مباركه تغابن آيات 14 تا 18
تفسير سوره تغابن جلسه 6 (1397/02/17)
تفسير سوره مباركه تغابن آيات 11 تا 15
تفسير سوره تغابن جلسه 5 (1397/02/16)
تفسير سوره مباركه تغابن آيات 9 تا 13
تفسير سوره تغابن جلسه 4 (1397/02/15)
تفسير سوره مباركه تغابن آيات 7 تا 11
تفسير سوره تغابن جلسه 3 (1397/02/11)
تفسير سوره مباركه تغابن آيات 5 تا 9
تفسير سوره تغابن جلسه 2 (1397/02/10)
تفسير سوره مباركه تغابن آيات 1 تا 5
تفسير سوره تغابن جلسه 1 (1397/02/09)
تفسير سوره مباركه تغابن آيات 1 تا 4