دروس تفسیر
تفسير سوره منافقون جلسه 7 (1397/02/08)
تفسير سوره مباركه منافقون آيات 8 تا 11
تفسير سوره منافقون جلسه 6 (1397/02/05)
تفسير سوره مباركه منافقون آيات 8 تا 11
تفسير سوره منافقون جلسه 5 (1397/02/04)
تفسير سوره مباركه منافقون آيات 4 تا 7
تفسير سوره منافقون جلسه 4 (1397/02/03)
تفسير سوره مباركه منافقون آيات 2 تا 5
تفسير سوره منافقون جلسه 3 (1397/02/02)
تفسير سوره مباركه منافقون آيات 1 تا 4
تفسير سوره منافقون جلسه 2 (1397/02/01)
تفسير سوره مباركه منافقون آيات 1 تا 2
تفسير سوره منافقون جلسه 1 (1397/01/29)
تفسير سوره مباركه منافقون آيات 1 تا 4