دروس تفسیر
تفسير سوره جمعه جلسه 10 (1397/01/28)
تفسير سوره مباركه جمعه آيات 9 تا 11
تفسير سوره جمعه جلسه 09 (1397/01/27)
تفسير سوره مباركه جمعه آيات 8 تا 11
تفسير سوره جمعه جلسه 08 (1397/01/26)
تفسير سوره مباركه جمعه آيات 6 تا 10
تفسير سوره جمعه جلسه 07 (1397/01/22)
تفسير سوره مباركه جمعه آيات 5 تا 8
تفسير سوره جمعه جلسه 06 (1397/01/21)
تفسير سوره مباركه جمعه آيات 2 تا 5
تفسير سوره جمعه جلسه 05 (1397/01/20)
تفسير سوره مباركه جمعه آيات 2 تا 5
تفسير سوره جمعه جلسه 04 (1397/01/19)
تفسير سوره مباركه جمعه آيات 2 تا 5
تفسير سوره جمعه جلسه 03 (1397/01/18)
تفسير سوره مباركه جمعه آيات 2 تا 5
تفسير سوره جمعه جلسه 02 (1397/01/15)
تفسير سوره مباركه جمعه آيات 1 تا 5
تفسير سوره جمعه جلسه 01 (1397/01/14)
تفسير سوره مباركه جمعه آيات 1 تا 5