دروس تفسیر
تفسير سوره صف جلسه 07 (1396/12/27)
تفسير سوره مباركه صف آيات 10 تا 14
تفسير سوره صف جلسه 06 (1396/12/26)
تفسير سوره مباركه صف آيات 10 تا 14
تفسير سوره صف جلسه 05 (1396/12/23)
تفسير سوره مباركه صف آيات 8 تا 13
تفسير سوره صف جلسه 04 (1396/12/22)
تفسير سوره مباركه صف آيات 6 تا 10
تفسير سوره صف جلسه 03 (1396/12/21)
تفسير سوره مباركه صف آيات 3 تا 9
تفسير سوره صف جلسه 02 (1396/12/20)
تفسير سوره مباركه صف آيات 1 تا 6
تفسير سوره صف جلسه 01 (1396/12/19)
تفسير سوره مباركه صف آيات 1 تا 5