مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 64 (1394/11/19
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم مرحوم محقق در فصل دوم بعد از بيان احکام صيغه عقد نکاح، ده مسئله را به عنوان «فيه مسائل» ياد فرمودند. [1] چهارمين مسئله اين است: «يصح اشتراط الخيار في الصداق...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 63 (1394/11/18)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ متن شرايع در فصل دوم از اقسام فصول مربوط به نکاح دائم، درباره شرايط عقد و خصوصيات عاقد است. بعد از گذراندن مسئله صيغه عقد و شرايط عاقد، ده مسئله را به عنوان...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 62 (1394/11/17)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مرحوم محقق در متن شرايع در فصل دوم که عقد بود، دو مبحث داشت: يکي اينکه صيغه عقد به چه صورت است؟ ماده آن چيست؟ صورت آن چيست؟ و مانند آن. يکي اينکه عاقد چه...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 61 (1394/11/14)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مرحوم محقق در متن شرايع براي نکاح دائم چهار فصل منعقد کرده است؛ فصل اول درباره آداب عقد بود که گذشت، فصل دوم درباره خود عقد است. اين فصل دوم دو مبحث داشت و...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 60 (1394/11/13)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مرحوم محقق در متن شرايع در فصل دوم که مربوط به خود عقد است، فرمود دو مبحث است: يکي صيغه و شرايط عقد نکاح است و يکي هم احکام عقود. [1] در صيغه مسئله اينکه...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 59 (1394/11/12)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مرحوم محقق در متن شرايع در فصل دوم كتاب نكاح که مربوط به عقد است دو مبحث قرار دادند: يکي مربوط به صيغه است، يکي مربوط به احکام صيغه؛ درباره صيغه ملاحظه...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 58 (1394/11/11)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مرحوم محقق در متن شرايع ، فصل دوم را اختصاص داد به «عقد» که حقيقت «عقد نکاح» چيست؟ خطوط کلي اين مسئله را ذکر فرمودند، بعد ده مسئله در بخش پاياني حقيقت عقد...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 57 (1394/11/10)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ از فصول چهارگانه قسم اول نکاح؛ يعني نکاح دائم، مربوط به عقد بود، فصل اول آداب عقد بود، فصل دوم خود عقد است، سوم اولياي عقد است، چهارم احکام و سببهاي تحريم. ...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 56 (1394/11/07)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ در آغاز فصل دوم که مربوط به عقد «نکاح» است، عنايت فرموديد به اينکه نکاح گرچه در اسلام يک خصيصه خاصي را به همراه دارد که وارد شد: «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَد...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 55 (1394/11/06)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فصل دوم از فصول بحث از نکاح دائم مربوط به عقد بود، روشن شد که تصرّف در ناموس همانند تصرّف در مال مردم نيست؛ تصرّف در مال مردم با پنج وجه صحيح است و...
نمایش 351 - 360 از 415 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 42