مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 120 (1395/03/09)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل چهارم از فصول چهارگانه نکاح دائم درباره اسباب تحريم است،[1] چون در نکاح برخي براي بعضي محرّم‌اند، سبب تحريم هم گفتند: گاهي نکاح هست، گاهي رضاع است، گاهي مصاهره است و مانند آن يا استيفاي...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 119 (1395/03/08)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در شرايع ، نکاح  دائم را در چهار فصل مطرح کردند: فصل اول آداب عقد بود، فصل دوم خود عقد بود، فصل سوم اولياي عقد بود، فصل چهارم اسباب تحريم است که نکاح چه گروهي...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 118 (1395/03/05)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در فصل چهارم محرّمات نکاح را بازگو کردند، [1] فرمودند اسباب تحريم چندتاست: اول «نَسَب» است، کساني که منسوب به شخص هستند بر انسان حرام هستند. محرّمات از راه...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 117 (1395/03/04)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق(رضوان الله عليه) بحث نکاح را در متن شرايع به سه بخش تقسيم کردند: بخش اول مربوط به نکاح دائم است، [1] بخش دوم مربوط به نکاح منقطع است، [2] بخش سوم مربوط...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 116 (1395/03/03)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در پايان فصل سوم بعد از بيان آن يازده مسئله، سه مسئله ديگر را طرح کردند که دو مسئله از اين مسائل سهگانه ارائه شد، مسئله سوم اين است: «الثالثة: إذا زوّج...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 115 (1395/03/01)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در شرايع بعد از آن يازده مسئله، سه مسئله را جداگانه مطرح کردند؛ ولي در المختصر النافع برخي از اين سه مسئله را در خلال آن مسائل يازدهگانه به جاي بعضي از آن مسائل ذکر کردند. ...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 114 (1395/02/29)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم     مرحوم محقق در متن شرايع مسائل بيشتري را مطرح کردند که در المختصر النافع آنها را نياورده است؛ به عنوان نمونه در ذيل همين فصل سوم شرايع ، يازده مسئله را...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 113 (1395/02/28)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آخرين مسئله از مسائل يازدهگانهاي که مرحوم محقق در فصل سوم شرايع ذکر فرمودند اين است: «إذا كانت الأمة لمولّي عليه كان نكاحها بيد وليّه فإذا زوّجها لزم و ليس للمولّي عليه مع زوال الولاية...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 112 (1395/02/27)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در مسئله سابق که نظر مرحوم شيخ انصاري ذکر شد که ايشان در کتاب شريف نکاح صفحه 180 فرمودند: «و لا يبعد تخصيص تلک الادله لصحيحة واردة في الباب»؛ يعني به وسيله صحيحه سيف بن عمير آن ادله را تخصيص...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 111(1395/02/26)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در مسئله هفتم يک نظري از مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) هست که بعضي از آقايان آن نظر را تعقيب کردند و زمينه اشکال يا سئوالي فراهم شده، مرحوم علامه (رضوان الله عليه) درباره مسئله هفتم که...
نمایش 231 - 240 از 351 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 36