مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 104 (1395/02/13)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پنجمين مسئله از مسائل يازدهگانهاي که مرحوم محقق در فصل سوم مطرح کردند اين است، فرمودند: «إذا كان الوليّ كافرا فلا ولاية له‏ و لو كان الأب كذلك يثبت الولاية للجدّ خاصة و كذا لو جُن الأب أو...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 103 (1395/02/12)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنده هم متقابلاً مقدم شما، سخنان شما، اظهار لطف و صفا و صميميت شما بزرگواران، مخصوصاً اين دو ستاره فروزان را ارج مينهم و از بزرگواري و لطف شما حقشناسي ميکنم. از ذات اقدس الهي مسئلت...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 102 (1395/02/11)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در متن شرايع در بخش پاياني فصل سوم، يازده مسئله مربوط به مسائل نکاح را ذکر کردند که سه مسئله از اين مسائل يازدهگانه مطرح شد. مسئله چهارم که تا حدودي طرح شد ولي...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 101 (1395/02/05)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در فصل سوم كتاب نكاح بعد از بيان اولياي عقد يازده مسئله ذکر کردند [1] که دو مسئله مبسوطاً بحث شد. يک مسئله از آن مسائل يازدهگانه مربوط به مسئله ولايت و اولياي عقد نيست، مسئله...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 100 (1395/02/01)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل سوم از فصول مربوط به نکاح دائم درباره اولياي عقد بود. اين فصل، سه بخش محوری داشت و دارد: يکي اينکه «الوليّ من هو؟» يکي اينکه «المولّيٰ عليه من هو؟» يکي اينکه «حدود الولاية ما هي؟». آن...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 99 (1395/01/31)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در متن شرايع در فصل سوم از كتاب نكاح اوليّاي عقد را مطرح کردند. همانطوري که ملاحظه فرموديد در بحث «ولايت» سه بخش محوري محل سخن است: يکي اينکه «الوليّ من هو؟» يکي اينکه «الموليٰ...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 98 (1395/01/30)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل سوم كتاب نكاح که راجع به اولياي عقد بود، سه عنصر محوري داشت که دو عنصر آن تا حدودي تمام شد، عنصر سوم همچنان ادامه دارد؛ آن عناصر سهگانه اين بود که «الوليّ من هو؟»، دوم اينکه «المولّيٰ...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 97 (1395/01/29)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در متن شرايع بعد از گذراندن فصل اول که آداب عقد بود و فصل دوم که کيفيت عقد و حقيقت عقد نکاح بود، فصل سوم را به بيان اولياي عقد اختصاص دادند که اين فصل بخشي از آن گذشت. در فصل...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 96 (1395/01/28)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در پايان فصل سوم در بيان اولياي عقد نكاح يک فرعي را ذکر ميکند که تاکنون از آن نامي نبرده است؛ همانطوري که عنايت فرموديد، عصاره اين فصل سوم سه بخش بود: بخش اول اينکه «الوليّ من...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 95 (1395/01/25)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در فصل سوم شرايع که مربوط به نکاح دائم هست، اولياي عقد را ذکر کردند، همان طوري که ملاحظه فرموديد، بخشهاي مربوط به اين فصل سه قسمت بود: يک بخش درباره اينکه «الوليّ من هو»؟، بخش...
نمایش 221 - 230 از 325 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 33