مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 123 (1395/03/12)
جلسه فقه ـ نکاح جلسه 123
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 122 (1395/03/11)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در فصل چهارم که محرّمات نکاح را ذکر مي‌کنند، اسباب تحريم را شش چيز دانستند: سبب اول نَسَب بود که اين را خود قرآن کريم[1] به صورت مبسوط بيان فرمود. مرحوم محقق چند فرع را ذيل اين عنوان مطرح...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 121 (1395/03/10)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در فصل چهارم اسباب تحريم را ذکر مي‌کنند. اولين سبب نَسَب است، بعد شبهه را هم ملحق به نَسَب دانستند. اگر شبهه ملحق به نَسَب است، بعضي از فروعي که مربوط به شبهه است آن را هم در ذيل...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 120 (1395/03/09)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل چهارم از فصول چهارگانه نکاح دائم درباره اسباب تحريم است،[1] چون در نکاح برخي براي بعضي محرّم‌اند، سبب تحريم هم گفتند: گاهي نکاح هست، گاهي رضاع است، گاهي مصاهره است و مانند آن يا استيفاي...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 119 (1395/03/08)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در شرايع ، نکاح  دائم را در چهار فصل مطرح کردند: فصل اول آداب عقد بود، فصل دوم خود عقد بود، فصل سوم اولياي عقد بود، فصل چهارم اسباب تحريم است که نکاح چه گروهي...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 118 (1395/03/05)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در فصل چهارم محرّمات نکاح را بازگو کردند، [1] فرمودند اسباب تحريم چندتاست: اول «نَسَب» است، کساني که منسوب به شخص هستند بر انسان حرام هستند. محرّمات از راه...
نمایش 161 - 170 از 288 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 29